Oosterse wijsheid en westerse wetenschap samen op zoek naar de oorzaak van ziekten

De reguliere geneeskunde en de energetische geneeswijzen zijn naarstig op zoek naar oorzaken van ziekten en wetenschappelijk bewijs aangaande werkingsmechanismen.

Sinds vijf jaar houdt de Portland State University is Oregon zich bezig met systematisch onderzoek naar de werkingsmechanismen van acupunctuur en de overeenkomst tussen westerse reguliere diagnoses en oosterse energetische afwijkingen.

Aan de technische Universiteit van Dresden wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen van de autonome zenuwstelsel, Heart Rate Variability en het verband met de meridianen.

Meetinstrumenten, BP versus GSR

De verschijnselen Before Polarization (BP) en Galvanic Skin response (GSR) spelen bij metingen van de huidweerstand een bepalende rol voor de betrouwbaarheid.

Door middel van huidweerstandsmeetingen, met behulp van een meetstift, verzamelen we informatie over de energetische toestand van de meridianen. Om betrouwbare huidweerstandsmetingen te kunnen doen blijkt het van belang te zijn dat:

· De meetdruk op het punt laag (0,49 newton), kortdurend en constant is.

· De stroomsterkte zeer laag (bij een huidweerstand van 22.000 k-Ohm is de stroomsterkte 0,227 µA) is.

· De meetduur niet langer dan 400 MS is (afhankelijk van de huidweerstand tussen 0,4 en 400 MS)

· Er geen invloed op het punt uitgeoefend wordt door water, geleidingscrème of sterkte elektromag. Velden.

Als de meetduur langer is dan 400 MS meten we de reactie van het punt op de aangebrachte stroom en niet de actuele toestand van het punt. We spreken dan van GSR. De actuele toestand is de huidweerstand van het punt gemeten op een bepaald moment, zonder beïnvloeding door de meetapparatuur en de aangebrachte stroom. Bij een meetduur van bij voorkeur 50 MS meten we BP, dat wil zeggen de werkelijke toestand van het punt, zonder beïnvloeding van het punt door het meetapparaat. Zoals Dr. Matsumoto, die ook veel onderzoek op dit gebied deed, reeds concludeerde: “Uitsluitend door BP metingen kunnen we betrouwbaar de energetische toestand van de meridianen bepalen. BP stelt ons in staat direct contact te maken met de diep in de huid liggende meridiaan”. Meetmethoden die niet op deze manier werken blijken niet in staat te zijn betrouwbare en reproduceerbare meetwaarden te produceren. Na het vergelijken van een groot aantal meetmethoden en meetapparatuur is de Prognos meetmethode het meest betrouwbaar en reproduceerbaar gebleken. Voor verder onderzoek wordt aan de Portland State University en diverse andere universiteiten daarom deze methode gebruikt.

Variatie van de huidweerstand

Uit onderzoek waarbij gedurende 24 uur om de 20 minuten de huidweerstandswaarden op de tingpunten van de 12 hoofdmeridianen door middel van BP werden gemeten is gebleken dat gedurende de slaap de huidweerstand enorm toeneemt. Een hoge huidweerstand komt overeen met een lage Chi waarde en een lange huidweerstand met een hoge Chi waarde van de meridianen. Tevens werden tijdens dit onderzoek HRV (Heart Rate Variability) toegepast en werden cortisolspiegels gemeten.

Dit onderzoek leverde de volgende bevindingen op:

· Gedurende de slaap neemt de huidweerstand sterk toe.

· In overeenstemming met Traditional Chinese Medicine logica, trekt Chi zich tijdens de slaap terug in de diepte.

· Er is een sterk verband tussen de activiteit van het autonome zenuwstelsel (ANS) en de huidweerstand op de tingpunten.

· De 24 uurs metingen op de tingpunten leverden geen aanwijzingen voor de orgaanklok op. Mogelijk overheerst de beïnvloeding van de ANS en de grote veranderingen tijdens de slaap.

· De huidweerstandsmetingen op de tinpunten met de juiste methode gemeten blijken een maat te zijn voor de Chi van de 12 hoofdmeridianen(links 12 en rechts 12, in totaal 24).

Varicor: Het autonome zenuwstelsel (ANS)

Zoals bekend regelt het autonome zenuwstelsel veel onwillekeurige functies in ons lichaam. Het wordt bestuurd door de Thalamus en heeft nauwe verbindingen met het limbisch systeem, de emoties en de cortex. Het ANS is het centrale regelmechanisme in ons lichaam, dat veel basisfuncties regelt, zoals : Ademhaling, stofwisseling, cardiovasculaire functies, spijsvertering, hormonen en het immuunsysteem. Deze functies zijn onafhankelijk van de wil of het bewustzijn. Tevens heeft het ANS invloed op de mitochondriale activiteit en de homeostase. Er is een verband tussen de huidweerstandsmetingen, acupunctuur en het ANS. Het effect van acupunctuur is in ieder geval gedeeltelijk te verklaren, doordat het invloed uitoefent op het ANS. Er is een onderzoek gaande over het verband tussen migraine en afwijkingen in de Chi van de meridianen.

Bij dit onderzoek wordt er gekeken naar de afwijkingen van de gemeten waarden op basis van de huidweerstandsmetingen bij migraine patiënten en gezoende patiënten. De vraag is of op basis van de geconstateerde afwijkingen voorspeld kan worden of iemand een migraine patiënt is of niet. Het doel is verband te leggen tussen afwijkingen in specifieke meridianen en regulier gediagnosticeerde ziekten. Een opvallend verband is de anatomische ligging van de plexi van het autonome zenuwstelsel en de ligging van de chakra’s. Op alle plaatsen van de oorspronkelijke 7 chakra’s bevindt zich een plexus. Gezien het verband tussen ANS en de acupunctuurpunten is het heel goed mogelijk dat de plexi van het ANS en de chakra’s hetzelfde vertegenwoordigen. Wederom blijkt dan dat we regulier en energetische over hetzelfde spreken, zonder dat we het van elkaar weten.

HRV (Heart Rate Variability)

De analyse van de variabiliteit van de hartfrequentie is een natuurwetenschappelijke diagnosemethode, die afkomstig is uit de ruimtevaartgeneeskunde. Met behulp van HRV metingen kan nauwkeurig vastgesteld worden hoe de activiteit van het parasympathisch zenuwstelsel zich tot het sympathisch zenuwstelsel verhoudt. Om dit eenvoudig te kunnen meten heeft medeprevent in samenwerking met cardiologen en neurologen de Varicor ontwikkeld. Varicor is een HRV systeem dat in 5 minuten de HRV bepaald en overzichtelijk in grafieken weergeeft. Bovendien zijn eenvoudig de gegevens af te lezen betreffende contractievariatie hartfrequentie, het herstelvermogen en de absolute acitiveitswaarden van het sympathische en het parasympathisch zenuwstelsel Heart Rate Variability is een maat voor het functioneren van het ANS en de aanwezigheid van energetische verstoringen.

Prognos Meetsystemen: De oorzaak van ziekten

Als we door middel van betrouwbare metingen vast kunnen stellen welke meridianen een energetische storing hebben, weten we nog niet door welke oorzaak deze storing in stand gehouden wordt of door welke ooraak herstel geblokkeerd is. Patiënten die een praktijk bezoeken hebben vaak reeds jaren klachten en een groot aantal symptomen. In de loop van de jaren zijn er allerlei compensatiemechanismen actief geworden en kunnen we aan de hand van de huidige symptomen meestal geen betrouwbare conclusies trekken ten aanzien van oorzaken. In het algemeen is er sprake van minstens vijf oorzaken die in de loop van de tijd tot de huidige situatie met zeer veel verschijnselen geleid hebben.

Op het moment dat de patiënt ons bezoekt is er sprake van een zeer complex beeld en meerdere nog aanwezige oorzaken. Om gericht therapie te kunnen bedrijven en goede blijvende behandelresultaten te kunnen bezoeken is het noodzakelijk een betrouwbare meetmethode te hebben waarmee we kunnen bepalen van welke oorzaken sprake is en met welke oorzaken we de behandeling het beste kunnen beginnen.

Met behulp van het Prognos meetsysteem en de IDT(integrale Diagnose en Therapie) module kunnen we betrouwbaar vaststellen welke oorzaken aanwezig zijn en met welke oorzaak het beste begonnen kan worden om de bestaande toestand te doorbreken en het herstel in te zetten. Integrale Diagnose en Therapie maakt gebruik van unieke innovatieve DFS(Diagnose Frequentie Spectra) warmee de juiste ingang voor de in te stellen therapie zeer nauwkeurig vastgesteld kan worden. De hightech software afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde geeft in duidelijk grafieken de uitwerking van de meetgegevens weer. Iedere meridiaan in ons lichaam is verbonden met een orgaan, een emotie, een wervel, een deel van het bewegingsapparaat, een gebitselement, een chakra, een deel van het zenuw, vaat- en lymfestelsel en een systeem. Alles wat zich in ons lichaam bevindt is verbonden met een bepaalde meridiaan. Zodra er zich enig probleem voordoet vinden we dit terug in een energetische verstoring van de corresponderende meridiaan. Bovendien is de energie van een meridiaan reeds lang voordat zich symptomen en ziekten openbaren verstoord. Hierdoor kunnen we het systeem ook heel goed preventief toepassen en zodoende gezondheidsproblemen voorkomen.